ΚΙΤ Διάσκεψης

Το τελικό συνέδριο διάδοσης θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία διάδοσης για το έργο. Το συνέδριο του CLAP θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου και θα προσφέρει το πλαίσιο για περαιτέρω συζητήσεις και προβληματισμούς σχετικά με το θέμα της επικύρωσης των δεξιοτήτων. Κάθε εταίρος του έργου θα καλέσει 2 εξωτερικούς εμπειρωγνόμωνες για να συμμετάσχουν στο τελικό συνέδριο.

Το ΚΙΤ του συνεδρίου θα περιλαμβάνει τα κύρια αποτελέσματα του έργου CLAP (Εργαλείο Διαλογικής Επικοινωνίας και Παρέμβασης, Οδηγός επανένταξης στην Κοινωνία και το περιοδικό του έργου) και ορισμένα από τα υλικά  και αντικείμενα προώθησης (φάκελοι, πένες, φυλλάδιο – 2η έκδοση), 100 αντίτυπα συνολικά.