Περιοδικό έργου

Το περιοδικό του έργου θα σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο διάδοσης, σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Το περιοδικό θα περιλαμβάνει σχέδια που δημιουργήθηκαν από Κρατούμενους με θέμα: « Ο οδηγός απελευθέρωσης μου » Ο εταίρος EUROSUCCESS CONSULTING/ΚΥΠΡΟΣ έχει την ευθύνη για την εκτύπωση του περιοδικού του έργου σε όλες τις γλώσσες που υπήρχε μετάφραση. Όλοι οι εταίροι θα το χρησιμοποιήσουν για την προώθηση της ιδέας CLAP και ιδιαίτερα, της τελικής διάσκεψης.